Skip to main content

ALGEMENE VOORWAARDEN

Inhoudsopgave

Art. 1 – Identiteit van de ondernemer
Art. 2 – Toepassingsgebied
Art. 3 – Aanbod
Art. 4 – Bestelling – overeenkomst
Art. 5 – Overeengekomen prijs
Art. 6 – Betaling
Art. 7 – Levering
Art. 8 – Op maat gemaakte producten
Art. 9 – Herroepingsrecht (bedenktermijn) bij verkoop op afstand
Art. 10 – Controle, klachten en garantie
Art. 11 – Aansprakelijkheid
Art. 12 – Intellectuele eigendom
Art. 13 – Overmacht
Art. 14 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 

Art. 1 – Identiteit van de ondernemer

 • Naam: PBS BV (My Next Dog)
 • Adres: Barrierstraat 32, 3960 Bree
 • Ondernemingsnummer: BE0459324494
 • Website: www.sanderbrebels.be/shop/

Art. 2 – Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van My Next Dog en op elke tot stand gekomen overeenkomst, waaronder ook de overeenkomst op afstand (online verkoop), tussen My Next Dog en de klant.

Alvorens te kunnen overgaan tot bestelling van een product dient de klant steeds voorafgaandelijk de algemene voorwaarden door te nemen en uitdrukkelijk te bevestigen dat hij deze algemene voorwaarden aanvaardt, bij gebreke waaraan de bestelling niet kan worden afgerond. Elke bestelling van de klant geldt dan ook als een aanvaarding van deze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant.

De ongeldigheid van deze voorwaarden of van één van de hierna vermelde clausules van deze voorwaarden brengt de geldigheid van de overeenkomst en de andere clausules niet in het gedrang. In dergelijk geval wordt de betwiste clausule in onderling overleg vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel van de oorspronkelijke clausule.

Art. 3 – Aanbod

Het aanbod van My Next Dog bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het product mogelijk te maken.

Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, gegevens betreffende gewicht, afmeting, kleur, afbeeldingen van etiketten, … op de website van My Next Dog gelden evenwel slechts bij benadering, zijn indicatief en niet bindend. Kleuren kunnen in bepaalde mate afwijken van de werkelijkheid. Eventuele afwijkingen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of verbreking van de overeenkomst.

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

De in een aanbod opgenomen producten zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Elk aanbod geldt slechts zolang de voorraad strekt.

 

Art. 4 – Bestelling – overeenkomst

My Next Dog is steeds gerechtigd om een bestelling te weigeren in navolgende gevallen:

 • indien in het aanbod een kennelijke vergissing of een kennelijke fout werd begaan (een incorrecte prijs, afbeelding, informatie, …);
 • indien het leveringsadres zich niet in de aangegeven leverzones bevindt;
 • indien de voorraad van een bepaald artikel is uitgeput;
 • indien er sprake is van overmacht, kwade trouw of rechtsmisbruik;
 • indien er geen betaling werd ontvangen.

​De overeenkomst komt, onder voorbehoud van lid 2, tot stand op het moment dat de klant een bestelling plaatst en bijgevolg het aanbod aanvaardt.

Indien de klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt My Next Dog onverwijld via elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

 

Art. 5 – Overeengekomen prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds uitgedrukt in euro en inclusief alle belastingen, BTW, taksen en exclusief de verzendkosten.

Het bedrag van de leverings- en verzendkosten wordt aangegeven op de webshop en duidelijk vermeld vooraleer de bestelling definitief is. In het geval van digitale producten (bv. Gift Card), worden er geen verzendkosten aangerekend omdat er geen sprake is van een fysiek product.

 

Art. 6 – Betaling

Een aankoop is slechts definitief na ontvangst van de betaling.

Voor betaling met krediet- of debetkaarten dient My Next Dog de goedkeuring van de uitgever van de kaart te ontvangen. Indien de uitgever van de kaart weigert om in te stemmen met de betaling aan My Next Dog, dan is My Next Dog niet verantwoordelijk voor vertragingen bij de levering en/of niet levering van de bestelling.

Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

Om een veilige online betaling en de veiligheid van de persoonsgegevens van de klant te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld.

Voor online aankopen aanvaard My Next Dog de volgende betaalmiddelen: iDeal en Bancontact.

 

Art. 7 – Levering

Enkel relevant voor fysieke producten (geen digitale assets).

De levering vindt ten vroegste plaatst na ontvangst van de volledige betaling.

Na ontvangst van de volledige betaling, worden de bestelde producten geleverd binnen de termijn zoals aangegeven bij de bestelling. De aangegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend.

De producten worden geleverd op het door de klant tijdens de bestelling aangegeven adres. Foutief doorgegeven adressen zijn de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

Tenzij anders vermeld, worden leveringen uitgevoerd door Bpost en kunnen deze gebeuren aan huis, in een postpunt of in een Bpost pakketautomaat.

My Next Dog is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor laattijdige levering of niet-levering door haar logistieke partner.

 

Art. 8 – Op maat gemaakte producten

Bestellingen van op maat gemaakte producten kunnen enkel geannuleerd worden indien My Next Dog nog niet gestart is met het maken van de producten. Eventuele kosten hiervoor zijn op rekening van de klant.

Producten die specifiek op maat van de klant gemaakt worden, kunnen niet worden geruild of teruggenomen door My Next Dog. Voor specifiek op maat gemaakte producten geldt het herroepingsrecht zoals opgenomen in artikel 9 van deze algemene voorwaarden niet.

 

Art. 9 – Herroepingsrecht (bedenktermijn) bij verkoop op afstand

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument fysieke artikelen online aankopen. Momenteel heeft My Next Dog geen fysieke artikelen, enkel digitaal. Hiervoor zijn er géén refunds!

De klant is niet gerechtigd een beroep te doen op zijn herroepingsrecht in navolgende gevallen:

 • bij digitale producten (bv. Gift Cards)
 • de prijs van de producten of diensten is gebonden aan schommelingen op de financiële markt waarop My Next Dog geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingtermijn kunnen voordoen;
 • de geleverde goederen zijn specifiek gemaakt op maat van de klant, vervaardigd volgens de specificaties van de klant of zijn duidelijk voor een specifieke persoon bestemd;

 

Art. 10 – Controle, klachten en garantie

My Next Dog garandeert de conformiteit van de door haar aangeboden producten zoals voorzien in de wettelijke consumentengarantie.

De klant verbindt er zich toe om de geleverde goederen bij de levering onmiddellijk in ontvangst te nemen en te onderzoeken of de kwaliteit ervan overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen.

De klant dient elk gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van twee maanden na de vaststelling ervan schriftelijk aan My Next Dog mee te delen. Bij gebreke aan een dergelijke mededeling van het gebrek aan My Next Dog binnen twee maanden na de vaststelling ervan verliest de klant zijn recht om een vordering wegens gebrek aan overeenstemming tegen My Next Dog in te stellen.

In het geval van een gebrek aan conformiteit heeft de klant recht op herstel of vervanging van het product binnen een redelijke termijn.

De verleende waarborg vervalt in geval van abnormaal gebruik, slecht onderhoud, gebruik in strijd met de voorschriften van de fabrikant, wijziging van goederen door de klant, demontage of reparatie door een niet-gekwalificeerde persoon, beschadiging ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen, opzet, nalatigheid of een door een onoordeelkundige behandeling.

Art. 11 – Aansprakelijkheid

My Next Dog is niet aansprakelijk voor typfouten of aanleveren van verkeerde bestanden die de klant zelf heeft doorgestuurd.

My Next Dog is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden, ook niet van aangestelden of werknemers, tenzij in geval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout.

De eventuele aansprakelijkheid van My Next Dog is in elk geval beperkt tot de aankoopprijs van het product.

My Next Dog is in geen geval aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade van welke aard ook, zoals, maar niet beperkt tot, winstderving, omzetverlies, inkomstenderving of schade/ vorderingen aan derden.

My Next Dog is niet aansprakelijk voor verlies of schade bij gebruik van een digitaal of fysiek product.

 

Art. 12 – Intellectuele eigendom

De website, logo’s, foto’s, beelden, teksten, videos, werken en andere bestanddelen van de website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die bij My Next Dog liggen.

De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing, gebruik voor commerciële doeleinden op welke wijze dan ook, het elektronisch opslaan of gebruiken voor onwettige doeleinden is verboden, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van My Next Dog, haar leveranciers of andere rechthebbenden.

 

Art. 13 – Overmacht

Elke partij is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de wederpartij ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één van de partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Zonder exhaustief te zijn, worden alleszins als overmacht beschouwd: uitputting van de voorraad, vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van een partij, tenietgaan van goederen of apparatuur ten gevolge van ongevallen, machinebreuk, staking of lock-out, brand, oproer, epidemie, overstroming, natuurramp, elektrische, informatica-, internet of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering of annulering van een vergunning of licentie), brandstoftekorten, fouten of vertragingen te wijten aan derden. De partij die zich op overmacht beroept is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbaar karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen.

Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van de desbetreffende partij opgeschort. De partijen zullen in dergelijk geval alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van een overmachtssituatie te beperken. Ingeval de overmacht langer dan twee maanden zou duren, is de andere partij gerechtigd om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat de partij die zich op overmacht beroept tot betaling van enige vergoeding aan de andere partij kan worden gehouden.

 

Art. 14 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle overeenkomsten tussen My Next Dog en haar klanten worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Toepassing van internationale verdragen, daaronder het Weens Koopverdrag, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Behoudens andersluidend dwingend recht, valt elke betwisting tussen partijen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken waaronder de zetel van My Next Dog ressorteert.

PBS BV (My Next Dog)
Barrierstraat 32, 3960 Bree